Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,  těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je: Ing. Dana Kubelková

  Sovadinova 3189/14c, Břeclav, 690 02
  IČ: 06550479
  Zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Břeclav.
  Telefon: +420 724 208 869
  E-mail: dana.kubelkova@terapie-tancem.cz

 4. Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.
 5. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.
 7. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

 1. Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.danakubelkova.cz.
 3. Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

 1. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.
 2. Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.danakubelkova.cz. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
 3. Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.
 4. Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.danakubelkova.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného již zaplaceného digitálního obsahu.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Dodací podmínky produktů (online kurzů)

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU
  Při koupi online kurzu bude po uhrazení ceny objednateli na webovém rozhraní vytvořen uživatelský účet a budou mu vygenerovány a zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.
 2. DODACÍ LHŮTA
  Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet poskytovatele. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen situace, kdy online kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU
  S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu se objednatel zavazuje, že ihned po obdržení zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, bez zbytečného odkladu kontaktuje poskytovatele, aby mohl provést nápravu.
 5. Objednatel bere na vědomí, že produkt (online kurz) vyžaduje k jeho plné funkčnosti příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů.

Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dnů. Platba je možná:

  a) Bankovním převodem na účet poskytovatele;

  b) Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (Adresa: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s poskytovatelem uvedená společnost nesdílí a poskytovatel k nim nemá přístup.

 3. Online platbou kartou se rozumí bezhotovostní platba, při které objednatel uhradí cílovou částku pomocí platební karty přes platební bránu. Do rozhraní platební brány objednatel zadává číslo karty, datum platnosti a CVC kód ze zadní strany karty. Pokud platba probíhá v systému 3D Secure, navíc zadává číselný kód, který obdrží SMSkou od své banky. Po úspěšném zadání všech údajů dochází k autorizaci (schválení) platby ze strany banky držitele karty, tj. platícího (objednatele). Platba proběhne ihned poté, co je autorizována objednatelem a zároveň objednatel obratem obdrží potvrzení o provedené platbě e-mailem.
 1. Rychlým online bankovním převodem se rozumí bezhotovostní platba přes tzv. platební tlačítko příslušné banky. Při tomto způsobu platby dochází k okamžitému stržení zvolené částky z účtu objednatele. Platba probíhá ihned (na rozdíl od standardního bankovního převodu). V případě, že si objednatel zvolí rychlý online bankovní převod, bude automaticky přesměrován na platební bránu, kde vybere ze seznamu bank takovou, u které má účet. Poté je přesměrován na stránku svého internetového bankovnictví, kde na něj po přihlášení čeká předvyplněný platební příkaz, který obsahuje číslo účtu poskytovatele, variabilní symbol a částku. Bankovní převod proběhne ihned po potvrzení předvyplněného platebního příkazu objednatelem.
 2. Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám objednatel může obrátit na společnost ComGate Payments, a.s.:

  ComGate Payments, a.s.

  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele.
 1. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy poskytovatele vzájemně kombinovat.
 2. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Poskytovatel odpovídá, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má objednatel právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by poskytovatel nebyl schopen produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo objednateli značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) nebyl objednateli dodán v dodací lhůtě, se objednatel zavazuje zkontrolovat složky “hromadná pošta” nebo “spam” v jeho e-mailové schránce. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje do online kurzu) nenalezne, může uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u poskytovatele objednatel uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit e-mailem na elektronickou adresu dana.kubelkova@terapie-tancem.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v úvodu VOP.  K reklamaci objednatel přiloží i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně objednatel s poskytovatelem nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude objednateli zasláno potvrzení na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Peníze poskytovatel vrátí objednateli převodem na účet, který určí objednatel, leda že by se poskytovatel s objednatelem dohodli na jiném způsobu platby.

Další ujednání

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
 2. Objednatel je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany poskytovatele již splněna.
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb poskytovatele objednatelem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 4. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 6. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u poskytovatele na adrese jeho sídla nebo telefonicky +420 724 208 869 či e-mailem na e-mailovou adresu dana.kubelkova@terapie-tancem.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

Uživatelský účet – zabezpečení

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
 2. Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích na webových stránkách www.danakubelkova.cz.
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek bude zveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.8.2022.